Ulgą prorodzinną określa się nic innego, jak formę niesienia pomocy finansowej takim osobom, które są rodzicami. Ten rodzaj pomocy charakteryzuje przede wszystkim możliwość odliczenia od podatku konkretnych kwot na dane dziecko. W związku z tym jest to jedna z form rozliczeń rocznych z Urzędem Skarbowym. Natomiast należy pamiętać, że ulga prorodzinna zostaje zastosowana, jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Chodzi tutaj między innymi o wiek dziecka, ale również o kryterium dochodowe.

Ulga na dziecko limit dochodu

Ulga na dziecko, a limit dochodu w sposób precyzyjny zostały określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy również powiedzieć, że na ulgę prorodzinną mają okazję liczyć rodziny wielodzietne oraz takie, które pobierają rentę socjalną lub zasiłek pielęgnacyjny. Ważną informacją jest też to, że z ulgi tej można korzystać do momentu ukończenia przez dziecko 25 lat. Przy czym dziecko musi do tego czas pobierać na naukę. Nauką taką mogą być studia, ale również studium policealne.

Ulga prorodzinna nie przysługuje tym rodzicom, którym odebrano prawa rodzicielskie. W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, beneficjentami takiej pomocy finansowej mogą być wyłącznie rodzice lub opiekunowie, którzy w sposób rzeczywisty sprawują pieczę nad dziećmi. Ulga na dziecko, a limit dochodu jest precyzyjnie opisane w polskich przepisach prawa. Zawsze pod uwagę zostaje brany ten limit dochodu na dziecko, który występował w roku poprzedzającym złożenie zeznania podatkowego. W takiej sytuacji jest to przychód, który został pomniejszony o koszty jego pozyskania w roku ubiegłym.

Ile wynosi ulga na dziecko?

Wiele osób zapewne zastanawia się, ile wynosi ulga na dziecko. Otóż, należy powiedzieć, że ulga na dziecko w chwili obecnej wynosi 1112,04 złotych. Należy pamiętać, że ulgę te rozlicza się dopiero po zakończeniu roku podatkowego. Z ulgi mogą skorzystać tacy podatnicy, którzy rozliczają się według formularza PIT-37 oraz PIT-36. W związku z tym trzeba wyraźnie zaznaczyć, że z ulgi takiej nie będą mieli możliwości skorzystać osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Niezależnie od tego, czy podmioty takie rozliczają się z Urzędem Skarbowym w formie zryczałtowanej formy opodatkowania, czy też karty podatkowej. To, ile wynosi ulga na dziecko, jest uzależnione także od tego, jaka jest ich ilość. Bowiem na trzecie dziecko ulga wynosi aż 2000 złotych.

https://www.pexels.com/

Ulga na dziecko, a limit dochodów przy 1 dziecku

Jeżeli chodzi o ulgę na dziecko, a limit dochodów przy pierwszym dziecku to trzeba powiedzieć, że bierze się tutaj pod uwagę dochody, które były uzyskiwane w poprzednim roku podatkowym. W związku z tym na ulgę taką mogą liczyć osoby, które pozostawały przez ten okres w związku małżeńskim, a dochody obojga małżonków nie przekroczyły 112 tysięcy złotych. Oprócz tego z ulgi na dziecko może skorzystać podmiot niepozostający w związku małżeńskim, którego dochód w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 56 tysięcy złotych. 

Wyjątek:

Istnieje jeden przypadek, w którym rodzic samotnie wychowujący dziecko przy dochodach 112 tysięcy złotych może skorzystać z ulgi. Aczkolwiek powinien on być jednocześnie wdową/wdowcem, bądź osobą, której małżonek przebywa w więzieniu.

Gdzie wykazać ulgę na dziecko w zeznaniu podatkowym?

Otóż, aby móc w odpowiedni sposób rozliczyć ulgę na dziecko, to do rocznego rozliczenia podatkowego powinniśmy dodać odpowiedni załącznik PIT/O. W części C tego załącznika należy umieścić informację dotyczącą liczby dzieci oraz kwoty przysługującego zwrotu. W części E należy wskazać informacje o dzieciach.

Do tych informacji zalicza się: imiona i nazwiska, PESEL oraz daty urodzenia. Trzeba również pamiętać o tym, aby wybrać czy dana ulga przysługiwała nam jedynie przez kilka miesięcy, czy też przez cały rok podatkowy. Ważną kwestią jest też to, że ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do liczby dzieci, jaki podatnik posiada. W związku z tym przysługuje ona na każde dziecko, nawet na pierwsze.

Godnym zapamiętania jest fakt, że w przypadku, gdy zabraknie podatku do odliczenia pewnej kwoty przysługującej ulgi to osoba, która się rozlicza ma prawo do otrzymania różnicy między pełną kwotą przysługującego odliczenia, a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Trzeba jednak uważać na jedną istotną rzecz podczas wnioskowania o zwrot ulgi. Bowiem przez taki zwrot można stracić możliwość pobierania 500+. Wpływ na takie zjawisko ma to, że zwrot ulgi jest za każdym razem wliczany do przychodu. Z kolei wysokość takiego przychodu jest najistotniejsza przy pobieraniu świadczenia na pierwsze dziecko.

Ile wynosi ulga na dziecko, która nie została wykorzystana?

Jeżeli chodzi o to, ile wynosi ulga na dziecko, która nie została wykorzystana to trzeba powiedzieć, że kwota ta jest proporcjonalna do ilości posiadanych dzieci. Otóż, w przypadku, gdy podatnik nie mógł skorzystać z takiej ulgi z powodu uzyskania zbyt wysokich dochodów to ma możliwość wystąpienia o jej zwrot. Zwrot taki jest traktowany, jako wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne, który zostały opłacone w danym roku podatkowym. Ulga na dziecko jest to dość spore ułatwienie dla podatników. Gdyż dzięki temu można liczyć na zwrot niewykorzystanej ulgi, bądź zwrot zapłaconego w ciągu roku podatku.

Ulga prorodzinna na dziecko pełnoletnie

Przepisy polskiego prawa przewidują możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej również w stosunku do dzieci pełnoletnich. Aczkolwiek w przypadku tym należy spełnić niektóre warunki. Do warunków tych zalicza się: pobieranie nauki do 25. roku życia, jak również dochód dziecka pracującego nie może przekroczyć określonej kwoty w poprzednim roku podatkowym. Ulga taka jest wyliczana w sposób proporcjonalny. Warto też powiedzieć, że w ten sam sposób jest traktowane zakończenie pobierania nauki. Odliczenie takie przysługuje za wszystkie miesiące, w których dziecko uczęszczało do szkoły.

https://www.pexels.com/

Ulga na dziecko a niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego

Ulga na dziecko nie przysługuje tym rodzicom, którzy nie wywiązują się w sposób należyty ze swojego obowiązku rodzicielskiego. Chodzi więc tutaj również o takich podatników, którzy nie płacą alimentów. Niestety w obecnej chwili jest wiele przypadków, gdy osoby samotnie wychowujące dzieci mają duży problem z uzyskaniem takiej ulgi przez rodziców, którzy nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego. Natomiast istotną informacją jest to, że w przepisach ustawy PIT nie wynika wprost zakres wykonywania władzy rodzicielskiej. W związku z tym korzystanie z ulgi nie musi wynikać z proporcji obowiązków, które spoczywają na rodzicach.

Kto może odliczyć ulgę prorodzinną na dziecko?

Ulgę prorodzinną na dziecko może odliczyć taka osoba, która: wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję opiekuna prawnego, jak również sprawuje pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Z ulgi prorodzinnej nie może skorzystać osoba, która prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną stawką 19 procent oraz działami specjalnymi produkcji rolnej opodatkowanymi stawką 19 procent. Natomiast ważną informacją jest to, że nie jest przeszkodą, gdy dziecko osiąga przychody z działalności rolniczej, bądź najmu prywatnego. Jeżeli chodzi o dziecko to jego limit dochodu wynosi 3089 złotych. Jest to łączna, a zarazem nieprzekraczalna kwota, która stanowi iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki takiego podatku.

Na które dzieci przysługuje ulga prorodzinna?

Ulga prorodzinna przysługuje na dzieci: małoletnie, niepełnosprawne, dorosłe do ukończenia 25. roku życia. Trzeba jednak pamiętać, że ulga na dziecko przestaje obowiązywać w kilku kluczowych przypadkach. Do sytuacji tych należy zaliczyć takie kwestie jak: wstąpienie dziecka w związek małżeński, dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej jemu całodobowe utrzymanie.

Jakie dokumenty uprawniają do ulgi prorodzinnej?

Istnieje szereg dokumentów, które uprawniają do skorzystania z ulgi prorodzinnej. Do dokumentów tych można zaliczyć między innymi: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej oraz zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego małoletniego.

Dokumenty o ulge prorodzinną
https://www.pexels.com/

500+ a ulga prorodzinna

Jeżeli chodzi o 500+ to trzeba powiedzieć, że nie podlega ono opodatkowaniu. W związku z tym świadczenia takiego nie odlicza się w deklaracji PIT. Osoby pobierające świadczenie rodzinne, jakim jest 500+ mają w dalszym ciągu możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Ulga wynosi tyle samo również w przypadku rodziców, którzy 500+ nie pobierają. Również pobieranie innych zasiłków rodzinnych nie ogranicza w żaden sposób prawa do skorzystania z takiej ulgi. Świadczenie to nie jest wyłącznie jedną pomocą finansową, która nie jest opodatkowana. Do pozostałych świadczeń zalicza się: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie rodzicielskie, zasiłki porodowe, zasiłek macierzyński, jak również jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, które są wypłacane z funduszów związków zawodowych.

1 thought on “Prorodzinna ulga na dziecko a limit dochodu

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close